INFORMIRANJE

Izvaja se informiranje ciljnih skupin (podjetniki, podjetniki začetniki, kmetje, potencialni podjetniki, mladi, institucije v lokalnem okolju) o možnostih pridobitve finančnih sredstev, poslovnih prostorov, raznih dovoljenj v zvezi s poslovanjem, animiranjem za vključitev v razne oblike usposabljanja in izobraževanja, prenos informacij o razpisih, projektih in programih državnih institucij, prenos informacij z državnega na lokalni nivo, animiranje za prijave na javne razpise.

Prav tako se izvajajo dogodki za podjetnike in zainteresirano javnost, kjer se podjetniki medsebojno spoznavajo, mrežijo, spoznavajo dobre prakse, inštitucije znanj, ipd..

Za potrebe delovanja podjetje, ter za informiranje podjetnikov, lokalnih skupnosti in zainteresiranih se v sklopu informiranja pripravljajo mesečne in letne statistične informacije, ki so na voljo na spletni strani.

Informativni dogodki

SPOT svetovanje Koroška: Slovenski podjetniški sklad je do sedaj objavil že 11 vavčerjev za MSP podjetja

  • 28 maj 2019
  • Število ogledov: 312

V letu 2019 SPS (Slovenski podjetniški sklad) uvaja nov program spodbud malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja, tako imenovane vavčerje. Na ta način bo MSP podjetjem omogočil poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo podjetja lahko krepila svojo konkurenčnost in kompetence.

Slovenski podjetniški sklad javne pozive za vavčerje objavlja postopoma. Vsem MSP predlagamo, da shranijo dokazila, kot so izbira izvajalca, računi, potrdila o plačilih, ipd., saj bodo stroški za vsa vsebinska področja vavčerjev upravičeni od 1.1.2019 dalje. Shranjena dokazila bodo podjetniki predložili po objavi javnega poziva pri oddaji vloge.

MSP podjetja bodo na ta način lahko pridobila preko vavčerjev nepovratna sredstva v višini 60% upravičenih stroškov za posamezen vavčer, oziroma minimalno 1.000 eur do največ 9.999 eur. Vavčerji so za podjetja na voljo skozi vse leto, rokov za prijave ni. Slovenski podjetniški sklad oddane vloge obravnava zelo hitro in na podlagi preveritve podjetjem sporoči odločitev o odobritvi ali zavrnitvi vloge.

Koriščenje sredstev bo možno v letih od 2019 do 2023 oziroma do porabe sredstev.

Na javni poziv se lahko prijavijo mikro, mala, srednje velika podjetja in zadruge, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

·         imajo svoj sedežev v Republiki Sloveniji;

·         se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo;

·         so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge;

·         imajo na dan oddaje vloge vsaj enega zaposlenega;

·         niso v težavah – imajo poravnane finančne obveznosti, niso v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih, ipd..

 

SPS je do sedaj objavil naslednjih 11 vavčerjev za MSP podjetja:

 

1.      Vavčer za certifikate kakovosti 

Namen vavčerja je:

·         dvigniti kakovost poslovanja, izdelkov ali storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij,

·         z uvedbo standardov podjetje jasno sporoča svojim kupcem in dobaviteljem,  da spoštuje mednarodno priznane norme na področju kakovosti izdelkov/storitev, materialov, zdravja in varovanja okolja, gospodarjenja z vsemi vrstami virov itd.,

·         MSP bodo lahko pridobila sofinanciranje upravičenih stroškov akreditacijskega organa  za pridobitev in vzdrževanje certifikata,

·         sofinanciranje zunanjih strokovnjakov, ki bodo podjetju pomagali pri pripravi za pridobitev certifikata.

Več podrobnosti dosegljivo na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=76

2.      Vavčer za zaščito intelektualne lastnine 

Namen vavčerja je:

·         zaščititi intelektualno lastnino MSP in jim s tem pomagati pri poslovanju na trgih, kjer vlada močna konkurenca,

·         dobro upravljanje intelektualne lastnine povečuje tudi prepoznavnost in ugled podjetij ter jim zagotavlja prednosti pred konkurenti,

·         sofinanciranje postopkov pridobitve patentov, zaščite blagovnih znamk, modelov, avtorskih pravic in drugih oblik intelektualne lastnine,

·         sofinanciranje storitev zunanjih strokovnjakov in postopkov, povezanih z zaščito vseh intelektualne lastnine.

Več podrobnosti dosegljivo na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=77

3.      Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Namen vavčerja je:

Spodbuditi MSP k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov, da proučijo možnosti za prodor novih in obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih. 

·         izvedba: zunanji izvajalec/zbiranje in obdelava podatkov s ciljem:

-  identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja, 

-  ocene ustreznosti izdelkov ali storitev za potrebe tujega trga,

-  priprave načrta za prilagoditev izdelkov ali storitev potrebam tujega trga.

·         cilj: povečanje konkurenčnosti MSP, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.

·         MSP bodo lahko pridobila sredstva za sofinanciranje upravičenih stroškov tržnih raziskav.

Več podrobnosti dosegljivo na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=78

4.      Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih 

Namen vavčerja je:

 Spodbuditi MSP k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini.

·         povečanje širše prepoznavnosti MSP, njihovih dosežkov, izdelkov oz. storitev.

·         cilj: pridobitev novih poslovnih partnerjev in poslovnih priložnosti na tujih trgih. 

·         povečanje konkurenčnosti MSP in s tem dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje. 

·         MSP bodo lahko pridobila sredstva za sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnih forumih.

Več podrobnosti dosegljivo na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=79

5.      Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino 

Namen vavčerja je:

Spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z B2B srečanji s podjetji).

·         spodbuditi podjetja za povezovanje s poslovnimi partnerji in za iskanje novih poslovnih priložnosti.

·         cilj: povečanje možnosti prepoznavnosti ter pridobivanje izkušenj pri predstavitvi in poslovanju na tujih trgih ter pozitiven vpliv na konkurenčnost podjetij. 

·         MSP bodo lahko pridobila sredstva za sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe izhodnih gospodarskih delegacij in B2B srečanj s podjetji.

Več podrobnosti dosegljivo na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=80

6.      Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini

Namen vavčerja je:

·         spodbuditi MSP k udeležbi na organiziranih skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini,

·         predstavitev izdelkov in storitev MSP, pridobivanje novih poslovnih kontaktov, povečanje možnosti za sklepanje poslov in prepoznavanje svoje konkurence ter trendov v posamezni panogi.

·         cilj: izboljšanje svoje konkurenčne prednosti ter možnosti za povečanje dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.

·         MSP bodo lahko pridobila sredstva za sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe na organiziranih skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, ki jih organizira SPIRIT Slovenija. 

Več podrobnosti dosegljivo na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=81

7.      Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Namen vavčerja je:

·         spodbuditi MSP k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije,

·         sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja (skupinsko, individualno) za dvig digitalnih kompetenc (stroški zunanjega izvajalca).

Več podrobnosti dosegljivo na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=84

8.      Vavčer za digitalni marketing

Namen vavčerja je:

·         uvajanje digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala konkurenčnost podjetja, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Več podrobnosti dosegljivo na:  https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=85

9.      Vavčer za pripravo digitalne strategije 

Namen vavčerja je:

Spodbuditi MSP k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij s sofinanciranjem upravičenih stroškov priprave digitalne strategije, kar zajema naslednje aktivnosti:

·         oceno stanja na področju digitalizacije,

·         pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in

·         pripravo strategije za podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja (izkušnja kupca, podatkovna strategija, procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, strategija razvoja digitalne kulture, kibernetska varnost in industrija 4.0).

Več podrobnosti dosegljivo na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=86

10.  Vavčer za kibernetsko varnost 

Namen vavčerja je:

Spodbuditi MSP podjetja ter zadruge k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

 

Upravičeni stroški so stroški povezani za sistemski/varnostni pregled in/ali vdorni test:

·         stroški izvedbe sistemskega varnostnega pregleda, vključno z izdelavo varnostnega poročila in tehničnega poročila s priporočili za odpravljanje napak;

·         stroški izdelave vdornega (penetracijskega) testa, vključno z izdelavo tehničnega poročila s primeri in tehničnega poročila o odpravi napak.

Več podrobnosti dosegljivo na:  https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=88

11.  Vavčer za statusno preoblikovanje družb 

Namen vavčerja je:

Povečati konkurenčnost podjetja, dodane vrednosti oziroma prihodkov od prodaje z:

·         preoblikovanjem samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo,

·         preoblikovanjem delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno,

·         preoblikovanjem zadruge v gospodarsko družbo ali obratno.

Več podrobnosti dosegljivo na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=89

 

Brezplačna pomoč pri pripravi vloge

 

Po objavi javnih pozivov je možno dobiti brezplačno pomoč pri pripravi vloge na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT) Svetovanje, ki so na voljo v vseh statističnih regijah. Lokacije in kontaktni podatki točk SPOT Svetovanje v vseh regijah so na voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/.

 

Za SPOT svetovanje Koroška

RRA Koroška d.o.o.:

Danijela Uran, podjetniška svetovalka

 

Viri:

 

1.      Slovenski podjetniški sklad. Javni razpisi in pozivi [online]. Dostopno na:  https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi [28.05.2019].

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj www.eu-skladi.si.