NOVICE

JAVNI RAZPIS ZA IZVEDBO UKREPA SPODBUJANJA RAZVOJA PODJETNIŠTVA IN SAMOZAPOSLOVANJA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC V LETU 2018

  • 7 oktober 2018
  • Število ogledov: 1484
JAVNI RAZPIS ZA IZVEDBO UKREPA SPODBUJANJA RAZVOJA PODJETNIŠTVA IN SAMOZAPOSLOVANJA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC V LETU 2018

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2018 (Ur.l. RS, št. 86/2016) in Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec (Ur.l. RS, št. 36/18) je objavljen

JAVNI RAZPIS za izvedbo ukrepa spodbujanja razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2018

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je izvedba ukrepa dotacije za samozaposlitev na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2018 (Ur.l. RS, št. 86/2016) in Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec (Ur.l. RS, št. 36/18) (v nadaljevanju: Pravilnik), skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013).

Ukrep sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v mestnem jedru Slovenj Gradca se v letu 2018 ne izvede.

2. UPRAVIČENCI IN POGOJI VLAGATELJEV

Upravičenci po tem razpisu so samozaposlene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

·         dejavnost mora biti registrirana na podlagi Zakona o gospodarskih družbah,

·         gospodarski subjekt mora imeti sedež in dejavnost na območju Mestne občine Slovenj Gradec,

·         dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic,

·         oseba mora biti samozaposlena za polni delovni čas,

·         samozaposlitev se mora ohraniti najmanj eno leto po podpisu pogodbe o dodelitvi dotacije,

·         stalno prebivališče na območju Mestne občine Slovenj Gradec,

·         samozaposlitev mora biti pričeta v obdobju od 1.10.2017 do 30.9.2018.

V kolikor se iz katerih koli razlogov prekine samozaposlitev pred iztekom enoletne ohranitve samozaposlitve ter v drugih primerih iz 23. člena Pravilnika, je prejemnik sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonsko zamudnimi obrestmi. Prejemnik, ki je prejel sredstva po tem razpisu, ne more za isti namen od razpisovalca prejeti sredstev v naslednjih 3 letih.

3. POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV

Sredstva se dodelijo upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje za vlagatelje. Sredstva se bodo dodeljevala po datumu oz. času prejema vloge do porabe sredstev. Prednost bodo imeli vlagatelji, ki so starejši od 50 let ali mlajši od 30 let in so bili prvič vpisani v poslovni register. Pri teh vlagateljih se čas oddaje vloge ne upošteva, razen v primeru, da bi bilo popolnih več vlog kot je razpoložljivih sredstev.

 

4. VIŠINA SREDSTEV

Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2018 na proračunski postavki C700 / 7300 - Pospeševanje podjetništva, v skupni višini 25.000 €. Višina sredstev, ki jih prejme posamezni upravičenec, znaša 1.000 €.

 

5. VSEBINA PRIJAVE

Prijavitelj mora na razpis priložiti vlogo na razpis s prilogami:

a) Dokazilo o opravljanju gospodarske dejavnosti:

·         samostojni podjetnik posameznik /gospodarska družba

·         sklep o vpisu v Poslovni register Slovenije (Potrdilo AJPES) ali druga ustrezna dokazila v skladu z veljavno zakonodajo

b) Dokazilo o stalnem prebivališču na območju mestne občine (potrdilo Upravne enote Slovenj Gradec), ki ne sme biti starejše od 1 meseca.

c) Obrazec M-1 (prijava v zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje) iz katere je razvidno, da je samozaposlitev realizirana za polni delovni čas (z zavarovalno podlago 05 ali 40).

 

6. NAČIN IN ROK PRIJAVE NA RAZPIS

Vlogo z dokumentacijo v zaprti kuverti, z oznako »Ne odpiraj - Razpis spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja« in z imenom ter naslovom pošiljatelja na hrbtni strani je potrebno poslati priporočeno ali osebno dostaviti na naslov: Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o., Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec.

Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do vključno 31.10.2018. Ustrezne in popolne vloge bo obravnavala pristojna komisija po vrstnem redu kot bodo prispele, do porabe sredstev. Odpiranje vlog bo potekalo 05.11.2018.

Odpiranje vlog bo izvedla posebna komisija, imenovana s strani župana Mestne občine Slovenj Gradec. Odpiranje vlog ne bo javno. Obrazec vloge lahko zainteresirani dobijo na spletni strani Podjetniškega centra Slovenj Gradec d.o.o. (http://www.podjetniskicenter-sg.si/) ter tudi na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec http://www.slovenigradec.si. Prosilci, ki bodo podali nepopolne ali nerazumljive vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog.

Za nepopolno vlogo se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa. Komisija bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge prosilcev:

·         ki jih ni vložila upravičena oseba,

·         prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,

·         vloge, ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepopolne.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev, bo direktor občinske uprave Mestne občine Slovenj Gradec najkasneje v roku 30 dni po preteku roka za oddajo vlog izdal sklep o dodelitvi sredstev upravičencem.

 

Za dodatne informacije lahko pokličete Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o., na tel. št.: 02/ 88-42-927 ali pišete na elektronski naslov: info@podjetniskicenter-sg.si z navedbo »Razpis - spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja«.

 

Številka: 302-1/2018

Slovenj Gradec, 1.10.2018

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC

ZUPAN

ANDREJ ČAS

Dokumenti