NOVICE

Sprememba višine pavšalnih prispevkov za popoldanske s.p.-je in druge

  • 17 januar 2019
  • Število ogledov: 279

Z novim letom se spreminja tudi višina pavšalnih prispevkov, ki jih morajo plačevati popoldanski s.p.-ji. V januarju se je spremenila višina prispevkov za zdravstveno zavarovanje. Z mesecem aprilom se bo spremenila še višina prispevkov za PIZ.

Nove zneske je potrebno upoštevati pri plačilu prispevkov za mesec januar, torej pri plačilu v februarju 2019.

Katere prispevke mora plačati podjetnik, ki je v rednem delovnem razmerju za polni delovni čas in ima hkrati odprt popoldanski s.p. (januar 2019):

1.    Prispevek za PIZ (za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni) pavšal: 33,90 EUR(SI56 0110 0888 2000 003, s sklicem SI19, vaša davčna številka–44008).

2.    Prispevek za poškodbe pri delu in poklicno bolezen pavšal: 8,88 EUR (SI56 0110 0888 3000 073, s sklicem SI19, vaša davčna številka–45004).

3.    Prispevek po 55a. členu ZZVZZ: 26,65 EUR (SI56 0110 0888 3000 073, s sklicem SI19, vaša davčna številka–45004). 

Oba zdravstvena prispevka se lahko plačata skupaj (eno nakazilo v višini 35,53EUR). 

Za PIZ bo od 1. aprila 2019 določen nov znesek in bo veljal za prispevke od vključno meseca aprila dalje in se bo moral upoštevati s plačilom do 20. maja 2019 za mesec april itn..

Osnove za plačilo in zneski prispevkov za socialno varnost za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (popoldanski s.p.), veljavno od 1.1.2019.

Spreminja se tudi višina pavšalnega prispevka za zavarovanje na poškodbe pri delu in poklicno bolezen:

· učenci in študentje pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah;

· osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to ali za to prakso prejemajo nagrado;

· osebe, ki v okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo oziroma storitev za plačilo, kadar se plačilo, prejeto na podlagi tega pravnega razmerja, na podlagi zakona, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek in ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek na podlagi zakona, ki ureja dohodnino, če na podlagi tega dela niso zavarovane za poškodbo pri delu oziroma poklicno bolezen na podlagi točk tega člena, 16. ali 18. člena tega zakona;

· učenci srednjih šol oziroma študenti višjih in visokih šol pri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij;

· osebe, ki opravljajo kratkotrajno delo po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, in osebe, ki opravljajo začasno ali občasno delo po predpisih, ki urejajo trg dela.

Višina tega pavšalnega prispevka od 1.1.2019 znaša 5,03 EUR.

Pripravil:

David Valič