TOČKA VEM

Izvajanje celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM v letu 2016 in 2017 »VEM 2016 in 2017«.

        

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si. 

Izvajanje storitev sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru 3. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifični cilj 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem zagonskih start-up podjetij«.

Namen izvajanja storitev je zagotoviti kakovostne, brezplačne celovite podporne storitve VEM za spodbujanje podjetništva za celotno območje Republike Slovenije. Storitve VEM tako zajemajo storitve informiranja in osnovnega svetovanja, povezanega z nastajanjem, zagonom, rastjo in razvojem podjetja, izvajanje informativno-promocijskih in tematskih delavnic ter izvajanje postopkov registracije, statusnih sprememb ali izbrisa podjetij ter ostalih postopkov v skladu s predpisi, ki urejajo sodni register.

Ciljna skupina, kateri so namenjene storitve vstopnih točk VEM so potencialni podjetniki in MSP.

 

Cilj izvajanja storitev je povečanje informiranosti in znanja za premagovanje ovir na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa, pa tudi povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti, merljive po TEA indeksu, kar bo prispevalo k večjemu nastajanju in izboljšanem delovanju podjetij.

 

Neposredni rezultati izvajanja storitev bodo:

 • izvedena osnovna svetovanja ciljni skupini razpisa
 • izvedene informativno-promocijske in tematske delavnice na temo podjetništva
 • izvedeni postopki e-VEM za podjetja v skladu z 1.b členom veljavnega Zakona o sodnem registru.

CELOVITE PODPORNE STORITVE V OKVIRU VSTOPNIH TOČK VEM NA LOKALNEM NIVOJU 2016/2017

Podjetniški center Slovenj Gradec kot točka VEM, organizirana v sklopu javne agencije SPIRIT Slovenija, zagotavlja celovite brezplačne podporne storitve, ki so namenjene potencialnim podjetnikom in podjetjem v vseh fazah razvoja:

 • celostna obravnava potencialnih podjetnikov in podjetij,
 • registracije, statusne spremembe in izbrisi podjetij,
 • informiranje in osnovno svetovanje.

INFORMIRANJE VSEH CILJNIH SKUPIN:

 • pridobivanje informacij, uporabnih za vse ciljne skupine izvajalca na ključnih področjih poslovanja podjetij in podjetnikov, in sicer informacije o možnostih pridobivanja finančnih sredstev, možnostih ustanavljanja podjetij, o ostalih podpornih institucijah za podjetništvo, druge informacije o podjetništvu, itd., 
 • redno posredovanje informacijskih paketov z uporabo različnih orodij (e-mail, pošta) do uporabnikov (e-bilten Moj spletni priročnik in ostali paketi informacij),
 • priprava in posredovanje odgovorov na posamezna kompleksnejša vprašanja uporabnikov (e-pošta in osebni stiki), 
 • podajanje nasvetov glede razvoja poslovnih idej, uporabe različnih podpornih instrumentov, usmerjanje k državnim vzpodbudam, ki so na voljo za spodbujanje razvoja podjetništva, 
 • izvajanje informativno - promocijskih delavnic za vse ciljne skupine v sodelovanju z agencijo SPIRIT Slovenija, Slovenskim podjetniškim skladom in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
 • izvajanje promocije celovitih podpornih storitev in promocije razvoja podjetniške kulture na lokalnem nivoju, 
 • izvajanje animacijskih in drugih aktivnosti za pridobivanje novih uporabnikov podpornih storitev in za dvig podjetniške kulture na lokalnem območju. 

 OSNOVNO SVETOVANJE

 • izvajanje osnovnih svetovalnih storitev, povezanih z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij ter osnovno svetovanje potencialnim podjetnikom. 

IZVAJANJE POSTOPKOV REGISTRACIJ 

 • preko e-VEM registracijske točke izvajanje postopkov registracij z uporabo e-VEM aplikacije, 
 • izvajanje osnovnega svetovanja pri izvajanju postopkov registracij, 
 • merjenje zadovoljstva in mnenj uporabnikov storitev e-VEM, 
 • evidentiranje administrativnih ovir pri poslovanju podjetij.