INFORMIRANJE

Izvaja se informiranje ciljnih skupin (podjetniki, podjetniki začetniki, kmetje, potencialni podjetniki, mladi, institucije v lokalnem okolju) o možnostih pridobitve finančnih sredstev, poslovnih prostorov, raznih dovoljenj v zvezi s poslovanjem, animiranjem za vključitev v razne oblike usposabljanja in izobraževanja, prenos informacij o razpisih, projektih in programih državnih institucij, prenos informacij z državnega na lokalni nivo, animiranje za prijave na javne razpise.

Prav tako se izvajajo dogodki za podjetnike in zainteresirano javnost, kjer se podjetniki medsebojno spoznavajo, mrežijo, spoznavajo dobre prakse, inštitucije znanj, ipd..

Za potrebe delovanja podjetje, ter za informiranje podjetnikov, lokalnih skupnosti in zainteresiranih se v sklopu informiranja pripravljajo mesečne in letne statistične informacije, ki so na voljo na spletni strani.

Informativni dogodki

POZOR: nove višine prispevkov za samozaposlene (s.p.) in popoldanske s.p. v letu 2020

  • 19 maj 2020
  • Število ogledov: 993

Samostojni podjetniki morajo sami plačevati prispevke za socialno varnost. Obračun prispevkov se odda preko sistema eDavki, kjer podjetnik predizpolnjene obrazce potrdi oz. po potrebi popravi in odda najkasneje do 15. v mesecu. Izračunani zneski se morajo poravnati do 20. v mesecu za pretekli mesec.

Samostojni podjetniki morajo plačevati naslednje prispevke:

Ø  prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

Ø  prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje,

Ø  prispevek za starševsko varstvo in

Ø  prispevek za zaposlovanje od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Naziv prispevkov

MINIMALNI

MAKSIMALNI

Skupaj prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

256,24 EUR

1.494,71,10 EUR

Skupaj prispevki za zdravstveno zavarovanje

141,54 EUR

825,61 EUR

Skupaj prispevki za starševsko varstvo

2,10 EUR

12,28 EUR

Skupaj prispevki za zaposlitev

2,10 EUR

12,27 EUR

Prispevki skupaj

401,98 EUR

2.344,87 EUR

Od 1. julija 2013 dalje je ob prvem vpisu v poslovni register mogoče uveljavljati delno oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Namen delne oprostitve je razbremeniti samozaposlene osebe ob začetku opravljanja dejavnosti ter spodbujanje podjetništva.

Osebe, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane kot samozaposleni, so:

Ø  v prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco oproščene plačila prispevka zavarovanca za ZPIZ in prispevka delodajalca v višini 50% zneska prispevka. Minimalni prispevki za s.p. v tem primeru skupaj znašajo 273,86 evrov mesečno;

Ø  v naslednjih 12 mesecih oproščene prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca v višini 30% zneska prispevka. Minimalni prispevki za s.p. v tem primeru znašajo 325,11 evrov mesečno.

Prispevki za socialno varnost popoldanskih s.p.

Popoldanski s. p. ni pravni oziroma zakonski termin. Gre za fizično osebo, ki opravlja dejavnost kot postranski poklic in katerega prispevki za socialno varnost so pokriti iz njegove polne zaposlitve pri delodajalcu.

Popoldanskega s.p. mora plačevati pavšalne mesečne prispevke:

Ø  Prispevek za PIZ (za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni) pavšal: 36,56 EUR (SI56 0110 0888 2000 003, s sklicem SI19, vaša davčna številka–44008).

Ø  Prispevek za poškodbe pri delu in poklicno bolezen pavšal: 9,23 EUR (SI56 0110 0888 3000 073, s sklicem SI19, vaša davčna številka–45004).

Ø  Prispevek po 55a. členu ZZVZZ: 27,69 EUR (SI56 0110 0888 3000 073, s sklicem SI19, vaša davčna številka–45004).

Oba zdravstvena prispevka se lahko plačata skupaj (eno nakazilo v višini 36,92 EUR). Za PIZ je od 1. aprila 2020 določen nov znesek in velja za prispevke od vključno meseca aprila dalje in se mora upoštevati s plačilom do 20. maja 2020 za mesece od aprila do decembra 2020.

Pripravil: David Valič