O NAS

Podjetniški center Slovenj Gradec je lokalna razvojna institucija za pospeševanje podjetništva, ki deluje blizu podjetnikov, jim je enostavno in hitro dostopna in jim na nebirokratski način, na osnovi sprejetih standardnih storitev in z mrežo licenciranih svetovalcev nudi svetovalne storitve, poleg tega pa z razvojnimi lokalnimi partnerstvi spodbuja podjetništvo in odpiranje novih delovnih mest na območju Mislinjske doline ter aktivno sodeluje pri izvedbenih programih razvoja podjetništva na območju regije. Pri izvajanju programa dela se povezuje in sodeluje z institucijami na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju.

Prav tako Podjetniški center Slovenj Gradec opravlja funkcijo VEM točke (Vse na Enem Mestu), kjer nudi celovite podporne storitve ustanovitvi, rasti in razvoju podjetij. V okviru izvajanja celovitih podpornih storitev VEM točk na lokalni ravni se izvajajo celostne obravnave potencialnega podjetnika - spremljanje aktivnosti od razvoja in presoje podjetniške ideje do morebitne registracije podjetja, brezplačno podjetniško informiranje in svetovanje, registracijske postopke, storitve izobraževanja in usposabljanja s področja podjetništva (informativno-promocijske in tematske delavnice), svetovanj pri pripravah na razpise, pridobivanje in posredovanje ključnih informacij lokalnega in regionalnega značaja, povezovanje z deležniki v lokalnem/regionalnem okolju. 

Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o. sta s sklepom o ustanovitvi z dne 17.6.1999 ustanovili Mestna občina Slovenj Gradec in Občina Mislinja.

Cilj podjetja je izboljšati poslovanje vse pomembnejšega sektorja malega gospodarstva, povečati njegovo uspešnost in učinkovitost, povečati vlaganja in odpiranje novih delovnih mest, povečati samozavest podjetnikov in njihovo znanje ter zmanjšati število propadlih podjetij.