O NAS

Podjetniški center Slovenj Gradec je lokalna razvojna institucija za pospeševanje podjetništva, ki deluje blizu podjetnikov, jim je enostavno in hitro dostopna in jim na nebirokratski način, na osnovi sprejetih standardnih storitev in z mrežo licenciranih svetovalcev nudi svetovalne storitve, poleg tega pa z razvojnimi lokalnimi partnerstvi spodbuja podjetništvo in odpiranje novih delovnih mest na območju Mislinjske doline ter aktivno sodeluje pri izvedbenih programih razvoja podjetništva na območju regije. Pri izvajanju programa dela se povezuje in sodeluje z institucijami na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju.

Prav tako je Podjetniški center Slovenj Gradec konzorcijski partner v poslovni točki SPOT svetovanje Koroška, kjer nudi celovite podporne storitve ustanovitvi, rasti in razvoju podjetij. V okviru izvajanja celovitih podpornih storitev SPOT se na regionalni ravni izvajajo celostne svetovalne storitve za podjetnike - informiranje, svetovanje, animiranje in povezovanje regionalnega okolja, usposabljanja in delavnice, izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti ter poročanja in sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte. Nudimo še storitve svetovanj pri pripravah na razpise, pridobivanje in posredovanje ključnih informacij lokalnega in regionalnega značaja, povezovanje z deležniki v lokalnem/regionalnem okolju. 

Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o. sta s sklepom o ustanovitvi z dne 17.6.1999 ustanovili Mestna občina Slovenj Gradec in Občina Mislinja.

Cilj podjetja je izboljšati poslovanje vse pomembnejšega sektorja malega gospodarstva, povečati njegovo uspešnost in učinkovitost, povečati vlaganja in odpiranje novih delovnih mest, povečati samozavest podjetnikov in njihovo znanje ter zmanjšati število propadlih podjetij.