TURIZEM

PROJEKT TURISTIČNI PRODUKT - TEMATSKE POTI, 2006-2007

V letih 2006-2007 smo kot nosilec projekta skupaj s slovenskim partnerjem Mestno občino Slovenj Gradec ter avstrijskim partnerjem Slovensko gospodarsko zvezo iz Celovca pričeli izvajati projekt Turistični produkt - tematske poti, ki je podprt v okviru Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000-2006.

 

Izhodišče

 

Območje mestne občine Slovenj Gradec, ki jo obdajajo obronki Z dela Pohorja na eni ter Uršljo goro na drugi strani, je zelo primerno za razvoj pohodništva. V zadnjih letih je na pobudo civilne družbe prišlo do vzpostavitve 7 različno zahtevnih tematskih turističnih poti, ki niso povezane v skupen turistični produkt - pohodništvo in zato ostajajo namenjene (zlasti) domačinom. Zaradi porasta povpraševanja turistov po aktivnih počitnicah obstaja potreba po oblikovanju celovitega turističnega programa pohodništva za prekomejno območje (v obliki eno in večdnevnih izletov) ciljno trženje le-tega. Obstoječe poti niso učinkovito označene in promovirane v turistične namene in zato tudi turistično slabo obiskovane. Na avstrijskem Koroškem imajo že vzpostavljene in dobro turistično obiskane tematske poti, zato želimo pridobiti njihove izkušnje na področju trženja ter oblikovati skupen turistični program  za območje Mislinjske doline in območja Koroške ter Celovca-Beljaka na avstrijski strani.

 

Potrebe okolja so v povečanju prepoznavnosti in trženju obstoječih tematskih poti v okviru skupnega turističnega proizvoda, medsebojnem dopolnjevanju ter izoblikovanju skupnega turističnega produkta (ki vključuje elemente kulturnozgodovinske in naravne dediščine, športno-rekreativnih aktivnosti in doživetij, turističnih kmetij in prodaje izdelkov s kmetij), ki temelji na doživljajskem turizmu.

 

Cilji projekta

 

Splošni:

Povečanje prepoznavnosti turistične destinacije (Mislinjska dolina (Koroška) - Koroška in Celovec-Beljak (Avstrija) kot destinacije, ki ponuja urejene, označene in doživljajske tematske poti

Kakovostni razvoj turistične ponudbe s ciljem povečati konkurenčnost območja na državni in mednarodni ravni

Priprava, razvoj in trženje novega turističnega produkta, ki temelji na pohodništvu, kolesarstvu

 

Specifični:

Povečanje števila izletnikov in turistov

Usposobiti turistične vodnike za vodenje turistov in mreženje avstrijskih in slovenskih turističnih vodnikov

Odpiranje zaposlitvenih možnosti za podeželsko prebivalstvo in povečanje dohodka

 

Ciljne skupine

 

Turistični ponudniki na tematskih poteh (kmetije/prebivalci podeželja, kjer potekajo tematske poti), prebivalstvo (predvsem depriviligirane skupine: mladi, ženske, brezposelni), ki iščejo nove zaposlitvene možnosti, turistična društva, turistični vodniki.

 

Izvajanje projekta v letu 2006

 

V okviru faze koordinacija projekta smo oblikovali koordinacijsko skupino, ki jo sestavljajo vodja projekta Katarina Žagar, strokovna sodelavka pri slovenskem partnerju Marija Lah in Karli Hren kot koordinator na avstrijski strani. V mesecu aprilu 2006 smo pričeli z animiranjem lokalnega okolja, ki se nadaljuje ves čas trajanja projekta in vključuje obveščanje posameznih turističnih ponudnikov ob tematskih poteh preko neposredne pošte, preko osebnih razgovorov, preko objav na kabelski tv, oglasnih deskah in preko različnih institucij in društev.

 

V okviru pripravljalne faze smo z namenom spoznavanja aktualnih turističnih zanimivosti, na podlagi katerih bomo oblikovali skupen prekomejni turistični program - tematske turistične poti, dne 6.6.2006 izvedli ekskurzijo na avstrijsko Koroško (ogled Gosposvetskega polja, Maria Worth, grad Hoch Osterwitz, Vrbsko jezero, muzej Hemmaberg in sv. Hema). Ekskurzije se je udeležilo 15 ponudnikov turističnih zmogljivosti, občinske strukture in turistični vodniki iz območja mestne občine Slovenj Gradec.

 

Z namenom iskanja turističnih idej za inovativno oblikovanje in trženje tematskih turističnih poti in oblikovanje skupnega turističnega programa smo organizirali 2 strokovna predavanja za delavce v turizmu dne 28.6.2006 in 29.8.2006, ki se ju je udeležilo 45 udeležencev. Predstavljene so bile avstrijske izkušnje pri oblikovanju tovrstnih programov ter trendi v avstrijskem turizmu, podane osnove za oblikovanje tur. programa, oblikovani predlogi pos. programov prekomejnih izletov, predstavljeni trendi v svetovnem in slovenskem turizmu.

 

V okviru izvedbene faze smo pričeli z aktivnostmi oblikovanja skupnega prekomejnega turističnega programa - tematske turistične poti. Oblikovanih je 13 skupnih turističnih programov, ki temeljijo na tematskih poteh in vključujejo kolesarstvo, pohodništvo, kulinariko in doživetja v prekomejni regiji.

 

V oktobru (6.10. - 22.10.2006) smo izvedli usposabljanje za turistično vodenje, ki so se ga udeležili vsi zainteresirani prebivalci z namenom usposobiti se za turistično vodenje. Usposabljanje je vključevalo spoznavanje osnovnih turističnih zakonitosti, posebnosti turističnega vodenja, strokovne predmete (zgodovina, etnologija, arheologija), možnosti preživljanja aktivnih počitnic in prostega časa, oblikovanja tur. programov in praktični prikaz vodenja po pripravljenem programu.

 

Pričeli smo s fazo trženja in sicer je bilo v novembru 2006 natisnjenih 30.000 kom publikacije z naslovom Turistični produkt - tematske poti. Od 17.11.-19.11.2006 smo promovirali prekomejni turistični produkt na sejmu Die Familie 2006 v Celovcu, kjer je bila naša predstavitev sprejeta zelo pozitivno. 20.12.2006 smo organizirali javno predstavitev publikacije Turistični produkt - tematske poti, ki je bila dobro obiskana.

 

Izvajanje projekta v letu 2007

 

Od februarja do marca 2007 je potekalo intenzivno oglaševanje tematskih poti in prekomejnih izletov preko tiskanih in elektronskih medijev (Delo, Dnevnik, Večer, Novice, Koroški radio, Radio City, Radio Gorenc, ORF Kaernten).

 

V marcu 2007 so bile vzpostavljene spletne strani http://www.podjetniskicenter-sg.si/poti/slo/index.php, informacijski terminal v centru mesta Slovenj Gradec ter 3 označevalne table.

 

5. marca 2007 smo organizirali pohod Po poti domačih obrti za dijake Poklicne gostinske in lesarske šole (preko 100 pohodnikov), 17. marca 2007 pa ekskurzijo po pripravljenem prekomejnem programu Mesta skozi čas in Rimljani na naših tleh, ki se je je udeležilo 25 prebivalcev.

 

21. marca 2007 smo izvedli predstavitev zaključkov projekta in doseženih rezultatov projekta Turistični produkt - tematske poti ter predali namenu infomat.

 

Za vsebino spletnih strani je odgovoren Podjetniški center Slovenj Gradec in v nobenem primeru ne izraža stališča Evropske unije. Nacionalni organ Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000-2006 je Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko.