PRENEHANJE S.P.

PRENEHANJE POSLOVANJA – IZBRIS S.P.

Podjetnik mora vsaj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti na spletni strani AJPES objaviti, da bo prenehal opravljati dejavnost in ob tem navesti tudi dan prenehanja opravljanja dejavnosti. Poleg objave na spletni strani AJPES lahko samostojni podjetnik prenehanje dejavnosti objavi tudi na druge načine (s pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja, v poslovnih prostorih) (75. člen Zakona o gospodarskih družbah - ZGD-1). Samostojni podjetnik lahko pošlje obvestilo v objavo prek aplikacije OOPS, po elektronski pošti na naslov: objava.prenehanja@ajpes.si, ga pošlje oziroma osebno dostavi na katerokoli izpostavo AJPES.

 

Podjetnik ali od njega za ta namen pooblaščena oseba mora prijaviti (vložitev vloge npr. na točki SPOT) prenehanje opravljanja dejavnosti najmanj 3 dni (sprememba ZGD-1 v UL št. 52/2012 z dne 27.7.2012) pred načrtovanim dnem prenehanja opravljanja dejavnosti. AJPES nato podjetnika izbriše iz Poslovnega registra Slovenije na v vlogi predvideni dan prenehanja opravljanja dejavnosti.

 

Podjetnik, ki preneha z opravljanjem dejavnosti med davčnim letom, mora predložiti davčni obračun davčnemu organu v 60 dneh po datumu izbrisa iz Poslovnega registra Slovenije (297. člena Zakona o davčnem postopku).

 

Majhni podjetniki (razen podjetnikov, ki so v skladu s predpisi, ki urejajo davek od dohodkov iz dejavnosti, obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov), ki v koledarskem letu prenehajo poslovati oziroma se nad njimi začne postopek stečaja, lahko v treh mesecih po prenehanju oziroma začetku stečaja AJPES predložijo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih. Majhni podjetniki predložijo podatke iz bilance stanja po stanju na zadnji dan pred prenehanjem poslovanja oziroma začetkom postopka stečaja v koledarskem letu, podatke iz izkaza poslovnega izida pa za obdobje od 1. 1. do zadnjega dne pred prenehanjem poslovanja oziroma začetkom postopka stečaja v koledarskem letu. Podatke predložijo pristojni izpostavi AJPES na papirju, osebno ali po pošti s povratnico.

 

Davčna obravnava nepremičnin pri zasebnikih, ki so prenehali z opravljanjem dejavnosti

 

Vpliv nepremičnine pridobljene pred in po 1.1.2005 na davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti ob prenehanju zavezanca - Pojasnilo DURS, št. 4212-1845/2013-2 (01-640-06), 2. 8. 2013.