OBRTNO DOVOLJENJE

PRIDOBITEV OBRTNEGA DOVOLJENJA IN VPIS V OBRTNI REGISTER

Podjetnik, ki bo izvajal obrtno dejavnost, za opravljanje katere se zahteva ustrezna poklicna usposobljenost, mora pri Obrtno-podjetniški zbornici ali na SPOT točki vložiti vlogo za pridobitev obrtnega dovoljenja. Vloga mora med drugim vsebovati tudi podatke o osebi, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev obrtnega dovoljenja - dokazila, da ima izpolnjeno minimalno poklicno usposobljenost ustrezne smeri v skladu z Uredbo o obrtnih dejavnostih ali o tem, da izpolnjuje enega izmed pogojev iz drugega odstavka 9. člena Obrtnega zakona. Dokazilo o izpolnjevanju enega izmed pogojev iz drugega odstavka 9. člena ObrZ za nosilca obrtne dejavnosti je podatek iz poslovnega registra o zakonitem zastopniku ali kopija pogodbe o zaposlitvi ali potrjen obrazec Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Seznam ustreznih srednješolskih izobraževalnih programov in nacionalnih poklicnih kvalifikacij za opravljanje posamezne obrtne dejavnosti.

 

Obrtno-podjetniška zbornica podjetniku ob izpolnitvi vseh zahtevanih pogojev izda odločbo o obrtnem dovoljenju in reprezentativno obrtno dovoljenje in ga vpiše v obrtni register. Članstvo v Obrtno-podjetniški zbornici je prostovoljno.

 

V kolikor podjetnik, ki ima obrtno dovoljenje, preneha z opravljanjem obrtne dejavnosti ali preneha s poslovanjem, mu Obrtno-podjetniška zbornica izda odločbo o prenehanju veljavnosti obrtnega dovoljenja in izbrisu iz obrtnega registra po uradni dolžnosti.

 

Uredba o obrtnih dejavnostih določa obrtne dejavnosti, za opravljanje katerih je, zaradi varovanja življenja, zdravja in premoženja ljudi ali zagotavljanja varstva okolja, potrebna ustrezna poklicna usposobljenost, in storitvene dejavnosti, pri katerih se lahko osebam, katerim se opravi storitev, zaradi zaokrožitve ali dopolnitve dejavnosti opravi prodaja na drobno določenega blaga, ki ga obrtnik uporablja pri opravljanju teh storitev.

 

Lista dejavnosti, ki se v skladu s 5. členom Obrtnega zakona običajno opravljajo na obrtni način, z obrazložitvijo.

 

Dodatne informacije na spletni straneh Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije: www.ozs.si.