KDO JE?

KDO JE SAMOSTOJNI PODJETNIK POSAMEZNIK?

Samostojni podjetnik posameznik je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Kot s.p. se lahko registrira vsaka poslovno sposobna oseba. V kolikor gre za osebo, ki je mlajša od 18 let (in starejša od 15 let), morajo odobritev (soglasje) za ustanovitev podjetnika dati starši (108. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih). Podjetnik odgovarja za obveznosti iz poslovanja z vsem svojim premoženjem, tako s premoženjem podjetja kakor tudi s svojim lastnim, osebnim premoženjem. Delovanje podjetnika je v nekaterih pogledih podobno delovanju družb, saj podjetnik tako kot gospodarske družbe nastopa na trgu zaradi pridobivanja lastnega dobička za lastno korist in na trgu sprejema lastno tveganje. Po drugi strani pa podjetniku za začetek opravljanja dejavnosti ni potrebno zagotoviti osnovnega kapitala kot je to npr. značilno za družbo z omejeno odgovornostjo. Ustanovitev podjetnika se vpiše v Poslovni register Slovenije in šele z vpisom v Poslovni register Slovenije lahko podjetnik začne opravljati dejavnost, v kolikor niso predpisani kakšni posebni pogoji za dejavnost. V kolikor pa so za izvajanje podjetniške dejavnosti določeni z zakonom kakšni posebni pogoji (izobrazba, prostor, licenca ipd.), lahko podjetnik prične opravljati dejavnost šele, ko izpolni te posebne pogoje.

 

ZAKONSKE OMEJITVE

Podjetnik ne more postati oseba (10.a člen Zakona o gospodarskih družbah):

  1. ki je bila pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine in je vpisana v kazensko evidenco ministrstva, pristojnega za pravosodje (omejitev preneha po petih letih od pravnomočnosti sodbe, oz., če se obsodba iz kazenske evidence izbriše pred petimi leti, omejitev preneha z izbrisom iz kazenske evidence);
  2. ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, ali je javno objavljena na seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;
  3. ki je neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalu kapitalske družbe, ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, ali je javno objavljena na seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;
  4. ki ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za delo oziroma Finančne uprave Republike Slovenije najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno (omejitev preneha v treh letih od dneva pravnomočnosti odločbe oz. sodbe);
  5. ki je bila neposredno z več kot 50 odstotki udeležena v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (omejitev preneha v enem letu od datuma izbrisa družbe iz sodnega registra). 

Omejitvi iz 2. in 3. točke prenehata, ko davčni organ za osebo, ki je bila objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov, izda potrdilo o tem, da ta oseba ali kapitalska družba, v kateri je ta oseba neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v njenem kapitalu, nima zapadlih neplačanih davčnih obveznosti, in da ima izpolnjene vse obveznosti v zvezi s predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja za izplačilo plače in nadomestila plače. Potrdilo ob vpisu v sodni register ali Poslovni register Slovenije ne sme biti starejše od dneva objave zadnjega seznama nepredlagateljev obračunov ali seznama neplačnikov in hkrati ne sme biti starejše od 15 dni.