STATUSNO PREOBLIKOVANJE

STATUSNO PREOBLIKOVANJE S.P.

Podjetnik se lahko statusno preoblikuje s prenosom podjetja na novo kapitalsko družbo, ki se ustanovi zaradi prenosa podjetnikovega podjetja ali s prenosom na prevzemno kapitalsko družbo. S prenosom preidejo na družbo podjetje podjetnika ter pravice in obveznosti podjetnika v zvezi s podjetjem. Družba vstopa kot univerzalni pravni naslednik v vsa pravna razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem. Sklep o prenosu podjetja mora biti sprejet v pisni obliki, v primeru, da prevzemna družba že obstaja, mora biti sklep v notarskem zapisu. Če je vrednost prenesenega podjetja večja od 100.000€, mora ustanovitev nove družbe pregledati ustanovitveni revizor. Podjetnik lahko na družbo prenese tudi samo del podjetja. Podrobnejši postopek preoblikovanja je določen v 667. do 673.a členu Zakona o gospodarskih družbah.

 

Podjetnik lahko zahteva davčno nevtralen prenos, tj. da mu ob prenehanju poslovanja preko s.p.-ja ni potrebno poračunati davka od dohodkov iz dejavnosti, vendar pa morajo biti za to izpolnjeni pogoji, ki jih določa 51. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2)Eden od pogojev je, da svoj delež, ki ga je prenesel v d.o.o., kot fizična oseba obdrži najmanj 3 leta in ga nominalno ne bo zmanjšal. Davčno ugodnost je treba priglasiti pri FURS. Če se podjetnik odloči za preoblikovanje med davčnim letom, mora pripraviti davčni obračun na dan pred prenehanjem opravljanja dejavnosti, davčni obračun pa je treba predložiti v 30 dneh od dneva pred prenehanjem.

 

Statusno preoblikovanje podjetnika- Pojasnilo DURS, št. 4212-16/2010, 13. 12. 2010

 

Statusno preoblikovanje samostojnega podjetnika- Pojasnilo DURS, št. 4212-4/2009, 6. 3. 2009

 

Prenehanje dela dejavnosti s.p. in preoblikovanje v d.o.o. - Pojasnilo DURS, št. 4210-313/2007, 20. 8. 2007