ROKODELSTVO DANES ZA JUTRI


Podjetniški center Slovenj Gradec d. o. o. je na 2. Javni poziv EKSRP za izbor operacij, za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014-2020) prijavil projekt »Rokodelstvo danes za jutri«. Po potrditvi projektnega predloga na ravni LAS MDD, katerega vodilni partner je Mestna občina Slovenj Gradec, je bil le ta poslan v dokončno odobritev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, s strani katere je bila 6. oktobra 2020 izdana Odločba o pravici do sredstev, ki potrjuje sofinanciranje projekta v višini 16.856,10 €. Nepovratna sofinancirana sredstva so bila zagotovljena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja, pristojen za izvajanje pomoči iz EKSRP je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Povzetek projekta:

Naziv projekta:

»ROKODELSTVO DANES ZA JUTRI«

 

Nosilec projekta:

Podjetniški center Slovenj Gradec d. o. o.

 


Projektni partnerji:

Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec

 

Ukrep M19; Podukrep M19.2 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Tematsko področje:

4 Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

Podukrep:

4 A Prilagajanje kompetenc za aktivacijo endogenih potencialov za odpravljanje revščine

Namen in aktivnosti projekta:

Operacija bo z izobraževanjem in prenosom spretnosti in znanj osnovnošolskim otrokom in predstavnikom ranljivih skupin na področju ohranitve kulturne dediščine, razvoja rokodelskih znanj, domačih in umetnostnih obrti izvedla izobraževalno, informativno, promocijsko, kulturno in razvojno funkcijo, saj bodo rokodelske delavnice za osnovnošolske otroke in druge ranljive skupine namenjene spoznavanju materialov, postopkov, zgodovinskih dejstev in potreb prebivalcev območja.

Z izvedbo operacije se bo pri udeležencih z osveščanjem in vzgojo o domačih in umetnostnih obrteh, spodbudil pozitiven odnos do tradicionalnih znanj in kulturne dediščine kot vrednote lokalnih, regionalnih in nacionalnih identitet znotraj sodobne globalne družbe. Ciljne skupine, ki jih bo projekt vključil so osnovnošolci ter predstavniki ranljivih skupin: starejši brezposelni, ženske, invalidi in upokojenci.

Cilji in rezultati projekta:

- Izvedba delavnic na osnovnih šolah, društvih upokojencev in društvih invalidov na območju LAS Mislinjske in Dravske doline (50 delavnic; oktober 2021 – marec 2022).

- Promocija, ohranjanje in spodbujanje razvoja rokodelskih veščin na območju LAS Mislinjske in Dravske doline (od april 2021 – marec 2022).

- Spodbuditi otroke in pripadnike ranljivih skupin kot potencialne rokodelce, da se priučijo rokodelskih veščin (400 udeležencev).

 

Vrednost operacije:

Skupna vrednost projekta z DDV

Odobrena višina zneska sofinanciranja EKSRP

24.605,00 €

16.856,10 €

 

Način financiranja:

Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD- izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

 

Geografska lokacija projekta:

Projekt se bo izvedel na območju LAS MDD (Občine Radlje ob Dravi, Podvelka, Ribnica na Pohorju, Muta, Vuzenica, Dravograd, Slovenj Gradec in Mislinja). Delavnice se bodo izvedle v prostorih osnovnih šol ter njihovih podružnic, društva invalidov in društva upokojencev na območju vseh občin LAS MDD.

 

Časovni okvir izvajanja:

Predviden zaključek projekta je 31.03.2022.

 

Povezave do spletnih strani:         

https://www.podjetniskicenter-sg.si/

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

https://www.program-podezelja.si/sl/