MEDNARODNO SODELOVANJE

Spodbujanje razvoja trženja rokodelskih izdelkov Koroške, 2002/2003

Namen projekta je razvoj trženjskih pristopov ročno izdelanih izdelkov kot spodbujanja mikropodjetništva in zaposlovanja v prekomejni regiji. Ciljne skupine - izdelovalci izdelkov domačih in umetnostnih obrti: ženske, brezposelni, kmetje, starejši, mladi - smo usposobili za trženje lastnih proizvodov.

 

Cilji projekta:

 

1. Organizirana pomoč pri oblikovanju začetnega trženja posameznih rokodelskih izdelkov rokodelcev v prekomejni regiji Koroška.

2. Spodbujanje potencialnih podjetnikov in še posebej marginalnih skupin za iskanje in uresničevanje podjetniških priložnosti.

3. Seznanitev z izkušnjami in dobrimi praksami na področju trženja rokodelskih izdelkov ter uporabe različnih trženjskih pristopov in metod na avstrijskem Koroškem.

4. Navezovanje stikov in vzpostavitve partnerstev na področju proizvodnje in trženja med izdelovalci (rokodelci) raznih izdelkov domačih in umetnostnih obrti na obeh straneh Koroške - v prekomejni regiji.

 

Rezultati projekta:

 

- vzpostavitev rokodelskega centra Koroške,

- izvedeni 4 seminarji na teme posameznih oblik trženja rokodelskih izdelkov s 75 udeleženci,

- izdana promocijska zloženka Rokodelski izdelki Koroške v 3.000 izvodih,

- vzpostavljena e-trgovina www.handicraft-koroska.com,

- strokovna ekskurzija v Šmihel na predstavitev dobre prakse trženja rokodelskih izdelkov s 15 udeleženci,

- 2 sejemska nastopa s 30 sodelujočimi rokodelci z obeh strani meje

- animacija 120 rokodelcev z obeh strani meje

- izvedeno poskusno trženje - neposredna prodaja rokodelskih izdelkov 20 izdelovalcev v rokodelskem centru

- individualno svetovanje rokodelcem na področju trženja

 

Aktivnosti projekta:

 

ANIMIRANJE CILJNE SKUPINE ZA VKLJUČITEV V PROJEKT

 

Da bi dosegli cilje projekta, smo animirali in seznanjali ciljne skupine s projektom. To pomeni animiranje, zbiranje podatkov o izdelovalcih izdelkov domačih in umetnostnih obrti, o njihovih posebnih znanjih; seznanjanje ciljnih skupin s projektom in njegovim izvajanjem, spodbujanje za vključitev v projekt itd. V stik smo prišli s preko 150 izdelovalci - rokodelci iz Koroške in širše. Nekateri od teh se samo ljubiteljsko ukvarjajo z izdelovanjem ročno izdelanih izdelkov, nekaterim pa to predstavlja vir prihodkov za preživetje.

 

 

VZPOSTAVITEV CENTRA (inkubatorja) ZA RAZVOJ TRŽENJA ROKODELSKIH IZDELKOV KOROŠKE

 

V okviru prijaviteljske organizacije smo vzpostavili center za razvoj trženja rokodelskih izdelkov Koroške (v smislu inkubatorja), kjer so potekali seminarji, usposabljanja/delavnice ter promocija izdelkov. V centru smo vzpostavili in izvajali poskusno trženje rokodelskih izdelkov s ciljem raziskati in oblikovati najprimernejši pristop za prodajo izdelkov preko posrednikov. Center se nahaja v 3. nadstropju PTC Katica, Ronkova 4, Slovenj Gradec, tel. 02/ 88 42 927.

 

SEMINAR TRŽENJE ROKODELSKIH IZDELKOV - KAKO OBLIKOVATI IZDELEK in CENO

 

Z namenom spodbuditi pridobivanje znanja s področja trženja in še posebej opozoriti na specifičnosti trženja ročno izdelanih izdelkov, prenos izkušenj in posebnih znanj med izdelovalci izdelkov domačih in umetnostnih obrti, smo v decembru 2002 organizirali seminar na temo: Trženje rokodelskih izdelkov – kako oblikovati izdelek in ceno, ki bo potekala 1 dan. Gre za usposabljanje ciljne skupine z dvema (od 4 ) elementov trženjskega spleta (4 P – product, price, placement, promotion). Seminar je udeležence seznanil z oblikovanjem izdelkov (predvsem uporaba različnih materialov, pomembnostjo dodelave in končnega izgleda izdelka), oblikovanjem embalaže in postavljanjem različnih cen (pri neposredni prodaji, za posrednike, za tuji trg) ter uporabo rabatov, marž, pomenom blagovnih znamk itd.

 

SEMINAR TRŽENJE ROKODELSKIH IZDELKOV – PRODAJNE POTI IN TRŽENJSKO KOMUNICIRANJE (PROMOCIJA)

 

Z namenom spodbuditi pridobivanje znanja s področja trženja in še posebej opozoriti na specifičnosti trženja ročno izdelanih izdelkov, prenos izkušenj in posebnih znanj med izdelovalci izdelkov domačih in umetnostnih obrti, smo v januarju 2003 organizirali seminar na temo: Trženje rokodelskih izdelkov - prodajne poti in trženjsko komuniciranje (promocija). Gre za usposabljanje ciljne skupine z dvema (od 4 ) elementov trženjskega spleta (4 P – product, price, placement, promotion). Seminar je udeležence seznanil z uporabo različnih prodajnih poti- sejmi, razstave, neposredna prodaja, prodaja na stojnicah, prodaja preko posrednikov-trgovin in galerij, spletna trgovina, možnosti fizične distribucije. Udeleženci so pridobili znanje s področja promocije - kako in zakaj uporabljati poslovne vizitke, zloženke in drug promocijski material, oglaševanje v različnih medijih, tehnike odnosov z javnostmi. Seminar je le-tem pokazal različne pristope in skušal odgovoriti na vprašanje, za kateri izdelek je najprimernejši določen pristop.

 

IZDELAVA PROMOCIJSKE ZLOŽENKE

 

Z namenom trženja in promocije rokodelskih izdelkov koroških izdelovalcev smo izdali promocijsko zloženko s fotografijami in z osnovnimi podatki posameznih izdelovalcev z obeh strani Koroške. Zloženka - brošura je natisnjena v dveh jezikih (slovenščina in nemščina) v 3.000 izvodih. Cilj aktivnosti je spodbuditi povpraševanje po tovrstnih izdelkih v prekomejni regiji ter graditev blagovne znamke Rokodelski izdelki na obeh straneh Koroške.

 

SEJEM ROKODELCEV V SLOVENJ GRADCU

 

V aprilu 2003 smo izvedli sejem rokodelcev v Slovenj Gradcu na katerem se bodo s svojimi izdelki predstavljali rokodelci z obeh strani meje. Cilj sejemskega nastopa je pridobivanje znanja na nastopanje na sejmih ter testiranje potencialnega povpraševanja po posameznih skupinah ročno izdelanih izdelkov.

 

IZDELAVA SPLETNE STRANI ZA UČNO PRODAJO PREKO INTERNETA

 

Z namenom spodbuditi trženje z uporabo sodobnih prodajnih pristopov smo oblikovali poskusno spletno trgovino: www.handicraft-koroska.com.

 

SEMINAR: KAKO NASTOPATI IN PRODAJATI NA TUJEM TRGU

 

Zaradi velikega pomena prekomejnega sodelovanja in prenosa izkušenj pri organiziranju trženja in prenosu dobrih praks partnerjev Slovenske gospodarske zveze smo v maju 2003 izvedli seminar Kako nastopati in prodajati na tujem trgu s poudarkom na prodaji rokodelskih izdelkov. 

 

EKSKURZIJA - OGLED GALERIJE FRANCA MERKAČA V ŠMIHELU

 

Priznan oblikovalec in izdelovalec struženih izdelkov iz lesa Franc Merkač iz Šmihela na avstrijskem Koroškem je primer dobre prakse na področju trženja rokodelskih izdelkov. Ima svojo galerijo, kjer izdeluje, razstavlja in prodaja svoje izdelke, ima postavljeno lastno spletno stran, udeležuje se sejmov in razstav v Avstriji in Sloveniji itd. Udeležencem v projektu (koroškim rokodelcem) smo predstavili njegove dobre izkušnje in rezultate na področju trženja in lastne izdelave trženjskega spleta, v juniju 2003 na ekskurziji in gostujoči razstavi slovenskih rokodelcev v Galeriji/Galerie FRAN; www.fran.at.

 

SEMINAR - PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

 

Namen seminarja je udeležence seznaniti s pravom intelektualne lastnine, saj prihaja prav pri izdelovanju ročno izdelanih izdelkov do kršenja teh pravic, do kraje idej, do posnemanja izdelkov, kar še dodatno bremeni izdelovalce. Cilj seminarja je bil podati možnosti zavarovanja izdelka, oblike, modela v Sloveniji in v tujini, predstaviti postopke in rešitve glede oblikovanja blagovne znamke (kolektivne in posamične).

 

SEJEM V PLIBERKU - JARMAK - udeležba rokodelcev iz slovenske in avstrijske Koroške

 

Konec avgusta - v začetku septembra 2003 smo se udeležili sejma Jarmak v Pliberku na avstrijskem Koroškem na katerem so se s svojimi izdelki predstavljali rokodelci z obeh strani meje. Jarmak v Pliberku je sejem z več stoletno tradicijo in okrog 100.000 obiskovalci iz cele avstrijske in slovenske Koroške.

 

Projekt je sofinancirala EU v okviru projekta Phare CBC Sklad za male projekte Slovenija/Avstrija. Nosilec projekta Podjetniški center Slovenj Gradec, Slovenj Gradec in partner pri projektu Slovenska gospodarska zveza, Celovec.