FINANCIRANJE

 

Za investiranje v razvoj podjetja mora imeti podjetje jasno zastavljeno vizijo, konkretno opredeljene kratkoročne in dolgoročne cilje ter izdelano oceno tveganja, z več opcijskimi rešitvami v različno tveganih poslovnih situacijah.

 

Možni viri pomoči za podjetja so različni glede na življenjski cikel podjetja.

 

 

 

 

 

Nenehno raziskujemo in poskušamo zagotavljati lažji dostop do alternativnih načinov financiranja. To se zagotavlja predvsem z informiranjem podjetij o možnostih načinov financiranja, analizo posameznih instrumentov financiranja, svetovanjem pri pridobivanju finančnih sredstev ter z iskanjem partnerjev.

Financiranje - novosti

PREBRANO: Pohitite, ti razpisi se končujejo v kratkem (vir: Finance)

V prvih mesecih tega leta se končuje nekaj razpisov, zanimivih za podjetja, ter nekateri s področja kmetijstva. Pregledali smo, na katere razpise bodite pozorni, če želite denar za svojo dejavnost.

  • 6 januar 2017
  • Število ogledov: 7487

Januarja prijava za procesni vavčer

Podjetja, ki želijo dobiti sofinanciranje za svetovalne storitve, se lahko le še do 15. februarja prijavijo za pridobitev procesnega vavčerja. Gre za razpis, ki ga je objavila agencija SPIRIT. Omenjeni razpis ima sicer več prijavnih rokov, v novem letu sta še dva, in sicer 11. januarja ter 15. februarja. Po prvem odpiranju vlog je za vzhodno kohezijsko regijo ostal dober milijon evrov, za zahodno pa nekaj več kot 19 tisoč evrov. Obravnava vlog iz drugega roka za prijavo je še v teku, tako da je vprašanje, kaj bo ostalo za tretji in četrti prijavni rok. Kaj podjetje dobi s procesnim vavčerjem? Posamezen upravičenec lahko dobi od tri do 20 tisoč evrov za stroške storitev zunanjih svetovalcev za uvajanje izboljšav poslovnih procesov. Povezavo do razpisa najdete na naši spletni strani.

Denar za pilotne projekte na področju energetike

Konec februarja 2017 se zapira razpis, ki ga prav tako vodi agencija SPIRIT, in sicer za sofinanciranje pilotnih oziroma demonstracijskih projektov na področju energetike, natančneje na področju pretvorbe, distribucije in upravljanja energije. Do sofinanciranja so upravičeni le projekti, skladni s slovensko Strategijo pametne specializacije. Višina sofinanciranja je po tem razpisu lahko najmanj 500 tisoč in največ 2,5 milijona evrov. Aktivnosti med drugim lahko vključujejo razvoj in testiranje novih ali izboljšanih inovativnih izdelkov, načinov proizvodnje, procesov ali tehnologij v realnem okolju, denimo v energetskem omrežju. Povezavo do razpisa najdete na naši spletni strani.

Januarja prvi rok za dopolnjevanje Obzorja 2020

Podjetja, ki se nameravajo prijaviti na razpis Dopolnjevanje SME Instrumenta – prva faza, lahko to storijo do 13. januarja, ko je prvi prijavni rok. Prijavni roki so sicer razpisani vse do maja 2019, a ker bo razpis odprt do porabe sredstev, se lahko konča prej. Razpis je namenjen podjetjem, ki so se prijavila na razpis SME Instrument – mehanizem za MSP, in sicer na prvo fazo, ki je del raziskovalnega programa Obzorja 2020, a do denarja niso prišla. Razpis je namenjen le tistim projektom, ki so dobili tako imenovani pečat odličnosti (seal of excellence), so torej bili nad mejo za sofinanciranje, a je denarja zanje zmanjkalo. Posamezno podjetje lahko dobi 35 tisoč evrov. Povezavo do razpisa najdete na naši spletni strani.

Možnost za raziskovalce

Raziskovalci, ki utrjujejo svojo samostojno kariero, se lahko do 9. februarja prijavijo za štipendije Evropskega raziskovalnega sveta (ERC). ERC Consolidator Grant je namenjen podpori odličnim raziskovalcem, na karierni stopnji, ko že utrjujejo svojo samostojno raziskovalno skupino ali program. Prijavitelji morajo izkazati prelomnost, ambicioznost in izvedljivost svoje znanstvene ideje. Zgornja finančna in časovna meja projekta je dva milijona evrov za obdobje pet let. Prijavitelji so morali prejeti doktorski naziv med 1. januarjem 2005 in 31. decembrom 2009. Povezavo do razpisa najdete na naši spletni strani.

Pomoč za tiste, ki čakajo na evropska sredstva

Razpis Slovenskega regionalno razvojnega sklada za predfinanciranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi se končuje 31. januarja 2017. V tem primeru gre za premostitvena posojila ribniškega sklada. Vlagatelj lahko dobi posojilo v skupni višini do 80 odstotkov pogodbene vrednosti odobrenih evropskih sredstev vlagatelju, vendar največ do sto tisoč evrov. Povezavo do razpisa najdete na naši spletni strani.

Razpis za uvajanje tehnoloških izboljšav na kmetijah

Do 1. februarja se lahko kmetijska gospodarstva in fizične osebe prijavijo na razpis ministrstva za kmetijstvo za sofinanciranje naložb v kmetijstvu. V okviru tega razpisa je mogoče dobiti sofinanciranje za projekte, kjer gre za uvajanje tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave. Sem sodijo tehnološke posodobitve gospodarskih poslopij ter objektov, namenjenih reji domačih živali, ureditev skladiščnih zmogljivosti za živinska gnojila, ureditev greznic in čistilnih naprav ter nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme. Povezavo do razpisa najdete na naši spletni strani.

Za prvo predelavo lesa 40-odstotno sofinanciranje

Prav tako do 1. februarja je odprt razpis za naložbe v predindustrijsko predelavo lesa. Do sofinanciranja so upravičene dejavnosti obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev. Razpis ponuja upravičencem 40-odstotno sofinanciranje naložb v stroje za prvo predelavo lesa. Upravičeni vlagatelji na tem razpisu so gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge, ki so opredeljeni kot mikro in mala podjetja, kar pomeni, da imajo največ 49 zaposlenih.Povezavo do razpisa najdete na naši spletni strani.

V začetku marca se zapirata še dva kmetijska razpisa

V začetku marca se zapira razpis za dodeljevanje spodbud za naložbe kmetijskih gospodarstev, ki so namenjene ekološki pridelavi hrane ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Sofinanciranje je namenjeno med drugim tehnološkim posodobitvam objektov, namenjenih reji domačih živali, ureditev greznic in čistilnih naprav in ureditvi trajnih nasadov. Povezavo do razpisa najdete na naši spletni strani.

Prav tako v začetku marca se zapira razpis za sofinanciranje naložb v izvedbo aglomeracij na komasacijskih območjih. Povezavo do razpisa najdete na naši spletni strani.

TEJA GRAPULIN

VIR: https://subvencije.finance.si/8852756/Pohitite-ti-razpisi-se-koncujejo-v-kratkem