FINANCIRANJE

 

Za investiranje v razvoj podjetja mora imeti podjetje jasno zastavljeno vizijo, konkretno opredeljene kratkoročne in dolgoročne cilje ter izdelano oceno tveganja, z več opcijskimi rešitvami v različno tveganih poslovnih situacijah.

 

Možni viri pomoči za podjetja so različni glede na življenjski cikel podjetja.

 

 

 

 

 

Nenehno raziskujemo in poskušamo zagotavljati lažji dostop do alternativnih načinov financiranja. To se zagotavlja predvsem z informiranjem podjetij o možnostih načinov financiranja, analizo posameznih instrumentov financiranja, pomočjo pri pridobivanju finančnih sredstev ter z iskanjem partnerjev.

Financiranje - novosti

RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2017

  • 24 maj 2017
  • Število ogledov: 7586
RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2017

Objavljen je razpis, ki omogoča črpanje nepovratnih sredstev do višine 1 milijona evrov za podjetja vseh velikosti, ki imajo sedež na območju Maribora s širšo okolico (občine Kungota, Hoče-Slivnica, mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi), Pokolpja in Hrastnika, Radeč ter Trbovelj! Upravičeni stroški so nakup objekta, strojev, opreme in pridobivanje patentov, licenc, itd..

 

Namen razpisa

Namen javnega razpisa  je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje ali ohranjanje delovnih mest na upravičenem problemskem območju..

 

Predmet razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in /ali neopredmetena osnovna sredstva pri:

·         vzpostavitvi nove poslovne enote,

·         širitvi zmogljivosti obstoječe poslovne enote,

·         diverzifikaciji proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v poslovni enoti,

·         bistveni spremembi v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote.

 

Upravičeni prijavitelji

·         pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihovo pravno obliko in velikost, 

·         so registrirane vsaj 18 mesecev registrirana in poslujejo oziroma ustvarjajo prihodke od prodaje,

·         imajo vsaj šest 6 mesecev sedež podjetja ali njegov registriran del (obrat, podružnica, ipd) na upravičenem območju,

·         bodo poslovala ter izvajala projekt začetne investicije na upravičenem območju,

·         bodo najmanj tri leta (mala ali srednje velika podjetja) oz. pet let (velika podjetja) po zaključku investicije ohranila obstoječa delovna mesta oziroma število zaposlenih.

 

Sofinanciranje ni upravičeno za

·         sektor ribištva in akvakulture, 

·         sektor primarne kmetijske proizvodnje, 

·         sektorje jeklarstva, premogovništva, ladjedelništva, sintetičnih vlaken, v prometni sektor in povezano infrastrukturo, proizvodnjo in distribucijo energije ter energetsko infrastrukturo.

·         za prijavitelja, ki je prenehal z enako ali podobno dejavnostjo v dveh letih pred oddajo vloge 

·         za prijavitelja, ki je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči 

·         za aktivnosti povezane z izvozom, 

·         za prijavitelja, ki z osebnim delom samostojno opravlja umetniško ali kakšno drugo kulturno dejavnost ali dejavnost na področju medijev 

·         za prijavitelja, ki opravlja samostojno dejavnost s področja zdravstva ali socialne varnosti,

·         za prijavitelja, ki opravlja duhovniško oziroma drugo versko službo,

·         za prijavitelja, ki opravlja odvetniško ali notarsko dejavnost v skladu z zakonom,

·         za prijavitelja, ki ustvari večino prihodkov s področja trgovine,

·         za prijavitelja, ki je v javni lasti.

 

Višina sredstev

Najmanj 500.000 evrov oz. največ 1.000.000 evrov.

oz.

·         do 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja,

·         do 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in 

·         do 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

 

Upravičeni stroški

·         nakup novih strojev in opreme,

·         nakup patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, 

·         nakup objektov.

 

Obdobje za porabo sredstev

·         Projekt mora biti zaključen najkasneje 31.12.2017. Do takrat mora biti zaključena investicija in realizirane vse nove zaposlitve.

·         Skrajni rok za izstavitev zahtevka je 30.10.2017.

·         Obdobje upravičenosti stroškov je od oddaje vloge do najkasneje 30.10.2017.

 

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani MGRT: www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/.

 

Rok za oddajo vlog je 16.6.2017

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo