FINANCIRANJE

 

Za investiranje v razvoj podjetja mora imeti podjetje jasno zastavljeno vizijo, konkretno opredeljene kratkoročne in dolgoročne cilje ter izdelano oceno tveganja, z več opcijskimi rešitvami v različno tveganih poslovnih situacijah.

 

Možni viri pomoči za podjetja so različni glede na življenjski cikel podjetja.

 

 

 

 

 

Nenehno raziskujemo in poskušamo zagotavljati lažji dostop do alternativnih načinov financiranja. To se zagotavlja predvsem z informiranjem podjetij o možnostih načinov financiranja, analizo posameznih instrumentov financiranja, svetovanjem pri pridobivanju finančnih sredstev ter z iskanjem partnerjev.

Financiranje - novosti

Nepovratna sredstva za promocijo v turizmu (do 70% subvencije)

Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

  • 16 avgust 2017
  • Število ogledov: 8336
Nepovratna sredstva za promocijo v turizmu (do 70% subvencije)

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov/storitev in pomagati pri trženju in promociji. Spodbuditi se želi način poslovanja, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja in digitalnega trženja.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je prispevati k večji konkurenčnosti turističnih MSP-jev na globalnem trgu.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe aktivnosti za razvoj in promocijo novih integralnih turističnih produktov turističnega gospodarstva, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja ter s tem okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in na vseh ravneh slovenskega turizma. Pri aktivnostih vezanih na umestitev turističnega produkta na trg je poudarek na digitalnih vsebinah.

Integralni turistični produkt je po tem razpisu sestavljeni oziroma integralni turistični produkt, ki v praksi pomeni kombinacijo več izdelkov in storitev, ki so namenjene za zadovoljitev potreb turistov ob obisku turistične destinacije.

Pod pojmom nov integralni turistični produkt se po tem razpisu smatra integralni turistični produkt, ki ga prijavitelj do sedaj še ni imel v svoji ponudbi in s katerim dviga kakovost svoje ponudbe in prispeva k večji pestrosti ponudbe turistične destinacije. Integralni turistični produkt, ki je predmet prijave, mora biti del redne ponudbe prijavitelja in ni zgolj enkratni dogodek.

Več

Upravičenci: Upravičenci do sredstev po tem razpisu so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja turizma. Upravičenci so lahko mikro, mala in srednje velika podjetja (celotna skupina lahko ima do 250 zaposlenih).

Višina subvencije: Projekt se lahko sofinancira v deležu do 70% upravičenih stroškov za Zahodno regijo ter do 75% za Vzhodno regijo. Minimalna vrednost upravičenih stroškov projekta je 30.000,00 EUR, maksimalna vrednost pa 200.000,00 EUR ob upoštevanju pravila DE MINIMIS.

Več o pogojih za sodelovanje najdete tukaj.

Upravičeni stroški:

·         so stroški storitev zunanjih izvajalcev:

·         svetovanje (30%),

·         oblikovanje (grafična podoba vsebin),

·         digitalna prenova obstoječih ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij,

·         oglaševanje (30%),

·         specializacija.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Roki za oddajo vlog so: 25. 9. 2017, 5. 3. 2018, 10. 9. 2018 in 11. 3. 2019.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si s pripisom JR integralni turistični produkti.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.mgrt.gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani MGRT: www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/.  

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.