FINANCIRANJE

 

Za investiranje v razvoj podjetja mora imeti podjetje jasno zastavljeno vizijo, konkretno opredeljene kratkoročne in dolgoročne cilje ter izdelano oceno tveganja, z več opcijskimi rešitvami v različno tveganih poslovnih situacijah.

 

Možni viri pomoči za podjetja so različni glede na življenjski cikel podjetja.

 

 

 

 

 

Nenehno raziskujemo in poskušamo zagotavljati lažji dostop do alternativnih načinov financiranja. To se zagotavlja predvsem z informiranjem podjetij o možnostih načinov financiranja, analizo posameznih instrumentov financiranja, pomočjo pri pridobivanju finančnih sredstev ter z iskanjem partnerjev.

Financiranje - novosti

JAVNI RAZPIS za izvedbo ukrepa spodbujanja razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2019

  • 1 september 2019
  • Število ogledov: 4539

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2019 (Ur.l. RS, št. 17/2019) in Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec  (Ur.l. RS, št. 36/18) objavljamo

 

JAVNI RAZPIS

za izvedbo ukrepa spodbujanja razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2019

 

1.    PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je izvedba ukrepa dotacije za samozaposlitev na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2019 (Ur.l. RS, št. 17/2019) in Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec  (Ur.l. RS, št. 36/18) (v nadaljevanju: Pravilnik), skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013).

 

2.    UPRAVIČENCI IN POGOJI VLAGATELJEV

Upravičenci do pomoči za ukrep dotacije za samozaposlitev so samozaposlene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

-          dejavnost mora biti registrirana na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),

-          gospodarski subjekt mora imeti sedež in dejavnost na območju Mestne občine Slovenj Gradec,

-          dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic,

-          oseba mora biti samozaposlena za polni delovni čas,

-          samozaposlitev se mora ohraniti najmanj eno leto po podpisu pogodbe o dodelitvi dotacije,

-          stalno prebivališče prijavitelja na območju Mestne občine Slovenj Gradec,

-          samozaposlitev mora biti pričeta v obdobju od 1.10.2018 do 31.8.2019.

 

V kolikor se iz katerih koli razlogov prekine samozaposlitev pred iztekom enoletne ohranitve samozaposlitve  ter v drugih primerih iz 23. člena Pravilnika, je prejemnik sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonsko zamudnimi obrestmi. Prejemnik, ki je prejel sredstva po tem razpisu, ne more za isti namen od razpisovalca prejeti sredstev v naslednjih 3 letih.

 

3.    POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV

Sredstva se dodelijo upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje za vlagatelje. Sredstva se bodo dodeljevala po datumu oz. času prejema vloge do porabe sredstev. Prednost bodo imeli vlagatelji, ki ob izpolnjevanju drugih pogojev opravljajo dejavnost (sedež ali poslovna enota), v mestnem jedru Mestne občine Slovenj Gradec (Glavni trg, Trg svobode, Meškova ulica, Šolska ulica, Cankarjeva ulica, Vorančev trg, Ozka ulica in Poštna ulica). Prednost bodo imeli tudi vlagatelji, ki so starejši od 50 let ali mlajši od 30 let ter so bili v predvidenem obdobju vpisani v Poslovni register Slovenije. Pri teh vlagateljih se čas oddaje vloge ne upošteva, razen v primeru, da bi bilo popolnih več vlog kot je razpoložljivih sredstev.

 

4.    VIŠINA SREDSTEV

Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine  Slovenj Gradec za leto 2019 na proračunski postavki C700 / 7300 - Pospeševanje podjetništva, v skupni višini 26.000 €. Višina sredstev, ki jih prejme posamezni upravičenec, znaša 1.000 €. 

 

5.    VSEBINA PRIJAVE

Prijavitelj mora na razpis priložiti vlogo na razpis s prilogami:

a)       Dokazilo o opravljanju gospodarske dejavnosti:

-          samostojni podjetnik posameznik /gospodarska družba:

-          sklep o vpisu v Poslovni register Slovenije (Potrdilo AJPES) ali druga ustrezna dokazila v skladu z veljavno zakonodajo

b)      Dokazilo o stalnem prebivališču na območju Mestne občine (potrdilo Upravne enote Slovenj Gradec), ki ne sme biti starejše od 1 meseca.

c)       Obrazec M-1 (prijava v zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje) iz katere je razvidno, da je samozaposlitev realizirana za polni delovni čas (z zavarovalno podlago 05 ali 40). 

 

6.    NAČIN IN ROK PRIJAVE NA RAZPIS 

Vlogo z dokumentacijo v zaprti kuverti, z oznako »Ne odpiraj – Razpis spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja« in z imenom ter naslovom pošiljatelja na hrbtni strani je potrebno poslati priporočeno ali osebno dostaviti na naslov: Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o., Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec. 

Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do vključno 30.9.2019. Ustrezne in popolne vloge bo obravnavala pristojna komisija po vrstnem redu kot bodo prispele, do porabe sredstev. Odpiranje vlog bo izvedeno najkasneje v 8 dneh po preteku roka za oddajo vlog.    

Odpiranje vlog bo izvedla posebna komisija, imenovana s strani župana Mestne občine Slovenj Gradec. Odpiranje vlog ne bo javno. Obrazec vloge lahko zainteresirani dobijo na spletni strani Podjetniškega centra Slovenj Gradec d.o.o. (http://www.podjetniskicenter-sg.si/) ter tudi na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec http://www.slovenjgradec.si. Prosilci, ki bodo podali nepopolne ali nerazumljive vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog.

Za nepopolno vlogo se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa.  Komisija bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge prosilcev:

-          ki jih ni vložila upravičena oseba,

-          prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,

-          vloge, ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepopolne.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev, bo direktorica občinske uprave Mestne občine Slovenj Gradec najkasneje v roku 30 dni po preteku roka za oddajo vlog izdala sklep o dodelitvi sredstev upravičencem.

 

 

Za dodatne informacije lahko pokličete Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o., na tel. št.: 02/ 88-42-927 ali pišete na elektronski naslov: info@podjetniskicenter-sg.si z navedbo »Razpis spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja«.

  

Številka: 302-0002/2019

Slovenj Gradec, 30.8.2019

 

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC

ŽUPAN

TILEN KLUGLER

Dokumenti