NOVICE

PAVŠALNI PRISPEVKI ZA POPOLDANSKI S.P. ZA LETO 2023

Pavšalni prispevki za t.i. popoldanski s.p. so v letu 2023 višji.

  • 16 januar 2023
  • Število ogledov: 6824

PAVŠALNI PRISPEVKI ZA POPOLDANSKI S.P. ZA LETO 2023

Pavšalni prispevki za t.i. popoldanski s.p. so v letu 2023 višji, v januarju 2023 so se povišali prispevki ZZZS, v marcu 2023 pa se bodo povišali še prispevki za PIZ.

Pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanje se plačujejo skladno Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zneski so določeni v odstotku od povprečne plače za oktober preteklega koledarskega leta. Pavšalni prispevki so odvisni od bruto plače za oktober 2022, ki je znašala 2.024,03 evra (PP). Pri njihovem izračunu se upošteva podatek Statističnega urada Republike Slovenije.

Samostojni podjetniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost in v obvezno zavarovanje niso vključeni na podlagi te dejavnosti, ampak na drugi podlagi (najbolj pogosto na podlagi delovnega razmerja) se štejejo za osebe, ki dejavnost opravljajo kot postranski poklic. V praksi jih imenujemo popoldanski s.p.

Takšne osebe so sicer zavarovane po osnovni podlagi in tam plačujejo socialne prispevke. Vendar tudi tukaj morajo plačevati določene prispevke. Namreč te osebe so obvezno zavarovane za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Iz tega naslova osebe plačujejo prispevke za posebne primere zavarovanja v pavšalnih zneskih, ki se poravnajo enkrat mesečno za pretekli mesec, in sicer na način:

Prispevek za ZZ za poškodbe pri delu in poklicne bolezni se določi v višini 0,53% od povprečne bruto plače v RS za mesec oktober preteklega leta. Ker je v mesecu oktobru 2022 povprečna plača bila 2.024,03 €, je znesek pavšalnega prispevka od 01.01.2023 v višini 10,73 €.

Dodatni prispevek za ZZ brez pravic iz tega naslova, se določi v višini 25% od povprečne bruto plače v RS za mesec oktober preteklega leta, in sicer je stopnja 6,36%. Ker je povprečna plača v oktobru 2022 bila 2.024,03 €, znesek izračunamo 2.024,03 € x 25% x 6,36%. Znesek pavšalnega zneska je 32,18 €.

Prispevek za PIZ za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti se določi s Sklepom o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja. Sklep, ki je bil objavljen konec marca 2022, velja do marca letošnjega leta (pokriva obdobje od aprila tekočega koledarskega leta do marca naslednjega leta).

Za leto 2023 še ni objavljen novi Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (znan bo predvidoma konec marca 2023 in bo začel veljati 1. aprila 2023), velja lanskoletni. Zato je znesek prispevka 41,04 €.

V kolikor zavezanec v posameznem mesecu opravlja dejavnost manj kot 15 dni (na začetku, ali koncu opravljanja dejavnosti), se plača polovičen znesek PIZ prispevka.

Preglednica pavšalnih prispevkov (veljavnost prvo trimesečje 2023)

Naziv prispevka

Januar

februar

marec

april do december

Prispevek za PIZ

41,04

41,04

41,04

novo

Prispevek za ZZ

10,73 €

10,73 €

10,73 €

10,73 €

32,18 €

32,18 €

32,18 €

32,18 €

Skupaj ZZ

42,91

42,91

42,91

42,91

SKUPAJ PIZ in ZZ

83,95

83,95

83,95

novo


Prispevki se nakažejo na:

ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

TRR:   SI56 0110 0888 3000 073      SKLIC: 19    Davčna številka – 45004         ZNESEK: 42,91 € (10,73 € + 32,18 €)

PIZ – zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

TRR:  SI56 0110 0888 2000 003       SKLIC: 19    Davčna številka – 44008         ZNESEK:  41,04 € (sprememba marec 2023)

Davčni organ na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, sestavi predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga vroči zavezancu elektronsko prek portala eDavki najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. Prispevke za socialno varnost mora zavezanec plačati najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec. Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni ali če v sistem eDavki ni bil odložen POPSV, mora zavezanec sam predložiti obračun prispevkov za socialno varnost najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.

NE SPREGLEJTE: FURS je uvedel novost pri plačevanju prispevkov. Prispevke je možno plačati za socialno varnost preko enega e-računa oz. preko enega nakazila. S tem bodo zavezanci lahko zmanjšali stroške bančne provizije.

Zavezanec se mora pri spletni banki prijaviti na prejem e-računa. FURS na podlagi obračuna dajatev pripravi zbirni plačilni nalog in ga pošlje v e-banko, kjer ga zavezanec potrdi.

Več o novostih - Plačam z e-računom, je objavljeno na spletni strani FURS: https://www.fu.gov.si/poslovni_dogodki_podjetja/placam_z_e_racunom/.

NE POZABITE: Prek portala eDavki čim prej z obrazcem eVročanje-POS sporočite vaš elektronski naslov za prejemanje informativnih sporočil o eVročenih dokumentih.

Od leta 2016 Finančna uprava RS izvaja nov, sodobnejši način vročanja dokumentov davčnim zavezancem. Vročanje se izvaja preko portala eDavki, ki se sedaj glede komuniciranja med zavezanci in Finančno upravo RS uporablja v obe smeri – za vlaganje davčnih obračunov ter drugih vlog zavezancev in za vročanje dokumentov.

Finančna uprava RS dokument, ki ga eVroča odloži v zavezančev profil v portalu eDavki. Hkrati se kreira informativno sporočilo o elektronsko odloženem dokumentu, ki se prav tako odloži v zavezančev profil v portalu eDavki z obrazcem eVročanje - Obv (eVročanje - Osebno obvestilo). Če je zavezanec z obrazcem eVročanje - POS (odda ga prek portala eDavki) sporočil tudi svoj elektronski naslov (npr. gmail, hotmail, itd.) in ga potrdil, se mu informativno sporočilo posreduje tudi na elektronski naslov.

Več eVročanju-POS v brošuri - Davki za začetnik (gl. str. 21): Postopek eVročanja prek portala eDavki.

Spreminja se tudi višina pavšalnega prispevka za zavarovanje na poškodbe pri delu in poklicno bolezen:

  • učenci in študentje pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah;
  • osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to ali za to prakso prejemajo nagrado;
  • osebe, ki v okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo oziroma storitev za plačilo, kadar se plačilo, prejeto na podlagi tega pravnega razmerja, na podlagi zakona, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek in ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek na podlagi zakona, ki ureja dohodnino, če na podlagi tega dela niso zavarovane za poškodbo pri delu oziroma poklicno bolezen na podlagi točk tega člena, 16. ali 18. člena tega zakona;
  • učenci srednjih šol oziroma študenti višjih in visokih šol pri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij;
  • osebe, ki opravljajo kratkotrajno delo po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, in osebe, ki opravljajo začasno ali občasno delo po predpisih, ki urejajo trg dela.

V skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju se oseba, ki je zavarovana za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prijavi v zavarovanje z obrazcem M12 (Obrazec M-12), mesečni prispevek znaša 6,07 € (od januarja 2023 dalje; 0,3% povprečne plače za oktober preteklega leta, povprečna bruto plača za oktober 2022 znaša 2.024,03 EUR = PP), podjetje mora oddajati mesečno REK-O obrazec preko e-davkov.

Pavšalni prispevki 2023 in prispevki za posebne primere zavarovanja, ki se plačujejo v pavšalnem znesku, več tukaj: Zneski pavšalnih prispevkov 2023.

 

PODJETNIŠKI CENTER SLOVENJ GRADEC d.o.o.

Veronika Zupanc, podjetniška svetovalka

 

 

Viri:

SURS: STATISTIČNI URAD: https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/15/74  

FURS: Osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost:

https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/prispevki_za_socialno_varnost/osnove_za_placilo_ter_zneski_prispevkov_za_socialno_varnost/#c7898

ZZZS: Preglednica prispevkov:

https://zavezanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azap/prispevki-za-obvezno-zdravstveno-zavarovanje/preglednica-prispevkov

ZPIZ: Zavarovanje in prispevki: https://www.zpiz.si