NOVICE

JAVNI RAZPIS ZA IZVEDBO UKREPA SPODBUJANJA RAZVOJA PODJETNIŠTVA IN SAMOZAPOSLOVANJA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC V LETU 2023

Vzpodbude za samozaposlitev

 • 1 september 2023
 • Število ogledov: 1000

Objavljen je JAVNI RAZPIS za izvedbo ukrepa spodbujanja razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2023

 

Na razpis se lahko prijavijo SAMOZAPOSLENE osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

Upravičenci do pomoči za ukrep dotacije za samozaposlitev so samozaposlene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • dejavnost mora biti registrirana na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),
 • gospodarski subjekt mora imeti sedež in dejavnost na območju Mestne občine Slovenj Gradec,
 • dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic,
 • oseba mora biti samozaposlena za polni delovni čas,
 • samozaposlitev se mora ohraniti najmanj eno leto po podpisu pogodbe o dodelitvi dotacije,
 • stalno prebivališče prijavitelja na območju Mestne občine Slovenj Gradec,
 • samozaposlitev mora biti pričeta v obdobju od 1.9.2022 do 31.8.2023.

 

V kolikor se iz katerih koli razlogov prekine samozaposlitev pred iztekom enoletne ohranitve samozaposlitve  ter v drugih primerih iz Pravilnika, je prejemnik sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik, ki je prejel sredstva po tem razpisu, ne more za isti namen od razpisovalca prejeti sredstev v naslednjih 3 letih.

 

Višina sredstev:

Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine  Slovenj Gradec za leto 2023 - Pospeševanje podjetništva v znesku 25.000,00 EUR.  Višina sredstev, ki jih prejme posamezni upravičenec, znaša 1.000,00 EUR

 

PRIJAVE:

Prijavitelj mora na razpis priložiti vlogo na razpis s prilogami:

 1. Dokazilo o opravljanju gospodarske dejavnosti:
 • samostojni podjetnik posameznik /gospodarska družba;
 • sklep o vpisu v Poslovni register Slovenije (Potrdilo AJPES) ali druga ustrezna dokazila v skladu z veljavno zakonodajo.
 1. Dokazilo o stalnem prebivališču na območju Mestne občine (potrdilo Upravne enote Slovenj Gradec), ki ne sme biti starejše od 1 meseca.
 2. Obrazec M-1 (prijava v zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje) iz katere je razvidno, da je samozaposlitev realizirana za polni delovni čas (z zavarovalno podlago 05 ali 40). 

 

NAČIN IN ROK PRIJAVE NA RAZPIS 

Vlogo z dokumentacijo v zaprti kuverti, z oznako »Ne odpiraj – Razpis spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja 2023« in z imenom ter naslovom pošiljatelja na hrbtni strani je potrebno poslati priporočeno ali osebno dostaviti na naslov: Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o., Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec. 

 

Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do vključno 02. 10. 2023.

Ustrezne in popolne vloge bo obravnavala pristojna komisija po vrstnem redu kot bodo prispele, do porabe sredstev. Odpiranje vlog bo izvedeno najkasneje v 8 dneh po preteku roka za oddajo vlog.   

 

Dodatne informacije:

Za dodatne informacije lahko pokličete Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o., na tel. št.: 02/ 88-42-925, 051 819 440 ali pišete na elektronski naslov: info@podjetniskicenter-sg.si z navedbo »Razpis spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja.

 

Link do objave javnega razpisa na spletu, vloga za prijavo: https://www.slovenjgradec.si/Naro%C4%8Dila-in-objave/javni-razpis-za-izvedbo-ukrepa-spodbujanja-razvoja-podjetni%c5%a1tva-in-samozaposlovanja-v-mestni-ob%c4%8dini-slovenj-gradec-v-letu-2023

 

Dokumenti