DAVČNE OBVEZNOSTI

DAVČNE OBVEZNOSTI ZA D.O.O.

Možno je, da podjetnik pooblasti referenta na vstopni točki SPOT, da preko aplikacije SPOT posreduje tudi podatke za FURS. V primeru, da se davčni zavezanec že pri prijavi za vpis v register (SPOT) odloči, da bo davčnemu organu sporočil podatek o predvideni davčni osnovi, višini akontacije, potem to lahko stori na tem skrajšanem informativnem izračunu, sicer pa opravi vpis v davčni register v roku 8 dni po registraciji podjetja preko spletne aplikacije eDavki.

 

D.O.O. se vpiše v davčni register po uradni dolžnosti (in ji je dodeljena davčna številka), kljub temu pa mora podjetje v osmih dneh po vpisu v sodni register sporočiti davčnemu uradu podatke o številu in lokaciji poslovnih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje prihodkov, poslovnih enotah v tujini, kapitalskih naložbah doma in v tujini, številkah računov v tujini, povezanih osebah, osebi, ki vodi poslovne knjige. O vsaki spremembi teh podatkov je potrebno prav tako obvestiti davčni organ. 

 

KAKO SI AKONTACIJO DAVKA IZRAČUNA NOVOUSTANOVLJENO PODJETJE?

Davčni zavezanec, ki prične s poslovanjem na novo, si sam izračuna akontacijo davka. Za ta namen davčni zavezanec v davčnem obračunu izračuna predvideno davčno osnovo za davčno obdobje, za katerega bo plačeval akontacijo. Obrazloženi izračun predvidene davčne osnove v davčnem obračunu, višino akontacije ter obrokov akontacije predloži davčnemu organu v osmih dneh po registraciji. Obrazloženi obračun predloži davčni zavezanec davčnemu organu ne glede na to, ali je v predvidenem davčnem obračunu izračunal dobiček ali izgubo.

 

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvi zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) znaša obdavčitev davka od dohodkov pravnih oseb (dobička podjetja) 17%. Podjetje mora v roku 3 mesecev po zaključku davčnega obdobja FURS-u preko eDavkov oddati davčni obračun na obrazcih, ki jih predpisuje Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb.

 

Med davčnim obdobjem zavezanec plačuje akontacijo davka. Akontacija davka se plača v mesečnih ali trimesečnih obrokih, obroki dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo, in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti (torej 10. februarja za januar ali 10. aprila za prvo tromesečje januar-marec, ipd.).

 

DOLOČITEV DAVČNEGA OBDOBJA OB PRIČETKU POSLOVANJA

Davčni zavezanec kot davčno obdobje lahko izbere tudi poslovno leto, ki se razlikuje od koledarskega leta. V tem primeru mora o izbiri obvestiti davčni organ, izbranega davčnega obdobja pa ne sme spreminjati tri leta.

 

IZDAJA RAČUNOV PRI GOTOVINSKEM POSLOVANJU

Zavezanci, ki izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju brez uporabe ustreznega računalniškega programa oziroma elektronske naprave, morajo od vključno 31. januarja 2015 dalje izdajati račune iz posebne vezane knjige računov. V skladu z 31. a členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) mora vsak zavezanec za davek, ki na podlagi davčnih in drugih predpisov vodi poslovne knjige in evidence ter izda račun pri gotovinskem poslovanju brez uporabe ustreznega računalniškega programa oziroma elektronske naprave v skladu z 38. členom ZDavP-2 (z revizijsko sledjo o izdanih računih), izdati račun iz posebne vezane knjige računov, ki jo pridobi v prosti prodaji, pred njeno uporabo pa jo potrdi davčni organ. Računi pri gotovinskem poslovanju so računi, izdani za prodajo blaga in storitev, ki so delno ali v celoti plačani z gotovino. Plačilo z gotovino pomeni plačilo z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo, druge načine plačila, ki niso neposredna nakazila na transakcijski račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev, plačila s plačilno ali kreditno kartico, čekom ter druge podobne načine plačila. Vezano knjigo računov mora za izdajo računov pri gotovinskem poslovanju uporabiti tudi vsak zavezanec za davek, ko izdaja računov z uporabo računalniškega programa oziroma elektronske naprave ni mogoča zaradi okvare računalniškega programa ali elektronske naprave oziroma zaradi izpada električne energije. Več: tukaj.

 

Dodatne informacije o davkih in davčnih obveznostih najdete na spletnih straneh FURS.