PRENEHANJE

Prenehanje družbe pomeni konec njenega obstoja.

Razlogov za prenehanje je več: s potekom časa za katerega je bila ustanovljena, če tako sklenejo družbeniki s tričetrtinsko večino glasov vseh družbenikov, če sodišče ugotovi ničnost kapitalske družbe, s stečajem, s sodno odločbo, z združitvijo s kakšno drugo družbo ali če se osnovni kapital zniža pod zakonsko določen znesek.

 

Prenehanje gospodarskih družb ureja Zakon o gospodarskih družbah, postopke zaradi insolventnosti ter postopke prisilnega prenehanja pravnih oseb pa Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. V vseh primerih, razen pri stečaju in prenehanju družbe po skrajšanem postopku se opravi postopek likvidacije družbe.

 

PRENEHANJE DRUŽBE PO SKRAJŠANEM POSTOPKU

D.o.o. lahko preneha po skrajšanem postopku brez likvidacije, če vsi družbeniki predlagajo izbris družbe iz registra brez likvidacije in predlogu predložijo sklep o prenehanju po skrajšanem postopku ter notarsko overjeno izjavo vseh družbenikov, da so poplačane vse obveznosti družbe, da so urejena vsa razmerja z delavci in da prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe (odgovarjajo solidarno z vsem svojim premoženjem). Upniki lahko uveljavljajo terjatve do družbenikov v enem letu po objavi izbrisa družbe iz registra. 

 

DAVČNE OBVEZNOSTI PO PRENEHANJU

Davčni zavezanec sestavi davčni obračun na dan pred izbrisom zavezanca iz ustreznega registra in ga predloži davčnemu organu v 30 dneh od tega dneva. Sestavni del davčnega obračuna so v tem primeru tudi notarsko overjene izjave družbenikov oziroma delničarjev o prevzemu obveznosti plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe. Plačilo davka se opravi hkrati s predložitvijo davčnega obračuna.